Tidsskriftet

Om tidsskriftet

Hovedfokus og spennvidde

Tidsskriftet ELLA – Education, Literature, Language – Utdanning, litteratur, språk er et vitenskapelig tidsskrift som samler både disiplinorientert og didaktisk forskning innafor språkfagene, og retter seg mot forskere med ulik bakgrunn og faglig innretning innafor fagområdene lingvistikk, litteraturvitenskap og kulturkunnskap knytta til språkfagene (norsk/nordiske språk, engelsk, fransk, spansk, tysk og andre språk). Også bidrag som forener disse to tilnærmingene er velkomne, så vel som bidrag med komparative aspekter (mellom språk).

Artikler i ELLA publiseres fortløpende. Tidsskriftet publiserer artikler på skandinaviske språk og engelsk. Den faglige kvaliteten på bidragene sikres gjennom systematisk fagfellevurdering (peer review). ELLA tar ikke forfatterbetaling.

Tidsskriftets historie

ELLA ble etablert i 2021 som en del av av det strategiske forskningsprogrammet på Høgskolen i Østfold med samme navn. Forskningsprogrammet samler forskere med ulik bakgrunn og faglig innretning: lingvister og litteraturvitere som jobber med norsk/nordiske språk, engelsk, fransk, spansk, tysk og andre språk, didaktikere, pedagoger, spesialpedagoger og småbarnsvitere. Satsinga legger opp til komparative prosjekter, samtidig som den skal bidra til å opprettholde bred forskningsvirksomhet både på og rettet mot de relevante målspråkene.

Spesialutgaver/temanumre

ELLA publiserer spesialutgaver (temanumre) om aktuelle temaer innenfor tidsskriftets fokusområder. Vi tar løpende imot forslag til temanumre. Forslaget skal inneholde en begrunnelse for hvorfor temaet er aktuelt, en nærmere redegjørelse for temaet og hvordan det forholder seg til forskningsområdet på inntil 500 ord, en beskrivelse av relevansen for tidsskriftets profil, forslag til tidsplan og gjesteredaktør(er). Forslag om temanumre sendes hovedredaktør(er) og vurderes av redaksjonen.

Sammendrag/artikler basert på masteroppgaver

ELLA publiserer sammendrag av masteroppgaver og artikler basert på masteroppgaver.

Bokanmeldelser

ELLA tar gjerne mot anmeldelser av undervisningsrelevante bøker og læringsressurser.

Kronikker

ELLA ønsker også velkommen kronikker om aktuelle faglige eller fagpolitiske spørsmål.

Fagfellevurdering

Innsendte manuskripter gjennomgår først en redaksjonell vurdering. Dersom redaksjonen finner at manuskriptet er relevant og egnet for tidsskriftet, sendes det videre til to fagfeller for vurdering. Fagfellevurderingsprosessen er såkalt "double blind", det vil si at fagfellene og forfatter holdes anonyme overfor hverandre. Fagfellene som vurderer manuskriptet, skriver en vurdering som besvarer disse spørsmålene:

 • Hvor relevant og aktuell er artikkelen? Stemmer artikkelen med fagfeltets sentrale utfordringer? Har den et klart forskningsspørsmål?
 • Hvor original er artikkelen? Gir artikkelen ny viten til fagfeltet? 
 • Er resultatene troverdige? Viser bidraget til relevant litteratur, og er teori- og metodebruken egnet til formålet?
 • Er artikkelen klar og velstrukturert?
 • Har artikkelen et godt språk?
 • Er eventuelle tabeller og figurer klare og forståelige, og gir følgetekstene tilstrekkelig med informasjon?
 • Er referansene i henhold til APA-kravene?
 • Bør artikkelen aksepteres, omarbeides, eller avvises?

Etter fagfellevurderingen avgjør redaksjonen om artikkelen skal

- publiseres som den er

- publiseres etter mindre endringer (revidert versjon vurderes redaksjonelt)

- sendes inn til ny fagfellevurdering etter omfattende omarbeiding (revidert versjon vurderes av fagfeller og redaksjon)

- avvises 

Publiseringsfrekvens

Artiklene i tidsskriftet utgis fortløpende.

Artikler som inngår i spesialutgaver (temanumre) publiseres samlet på en angitt dato eller fortløpende.

Open Access-retningslinjer

ELLA gir umiddelbar og fri tilgang (Open Access) til tidsskriftets innhold, ut fra prinsippet om at forskning bør være fritt tilgjengelig for allmennheten, slik at man oppnår økt global utveksling av kunnskap. Det er heller ingen forfatterbetaling i ELLA. Se også erklæring om copyright (under).

Samforfatterskap

Når et manuskript har flere forfattere, skal alle forfatterne ha deltatt i arbeidet i en slik utstrekning at den enkelte medforfatter kan ta offentlig ansvar for hele innholdet. En eller flere forfattere må dessuten ta ansvar for helheten i arbeidet, fra planlegging til publisering. Bare personer som oppfyller alle de tre kriteriene nedenfor kan være medforfatter av en artikkel:

 • Medforfatteren har bidratt vesentlige til idé og utforming, datainnsamling eller analyse og tolking av data.
 • Medforfatteren har bidratt til utarbeidingen av selve manuskriptet eller til kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold.
 • Medforfatteren har godkjent artikkelversjonen som skal publiseres.

Kriteriene er basert på Vancouver-anbefalingene. Førsteforfatter er ansvarlig for å sikre at alle medforfattere oppfyller kriteriene for samforfatterskap. Førsteforfatter skal være korresponderende forfatter.

Redaksjonsrådet

Til støtte for redaksjonens arbeid er det opprettet et bredt sammensatt redaksjonsråd. Redaksjonsrådet har som sitt formål å bidra til å utvikle tidsskriftets omdømme som publiseringskanal for forskning på fagfeltet. Rådet skal gi redaksjonen råd og overvåke at redaksjonens arbeid framstår som pålitelig og troverdig:

 • Medlemmene av redaksjonsrådet skal stå til rådighet som fagfeller (fagkonsulenter) for redaksjonen, og dessuten finne og foreslå fagkonsulenter utenom rådet.
 • Medlemmer av redaksjonsrådet skal stå til rådighet som diskusjonspartner / rådgiver for områderedaktører på deres fagfelt.
 • Redaksjonsrådet skal spre informasjon om tidsskriftet i sine nettverk og bidra til å utvikle tidsskriftets omdømme som publiseringskanal.
 • Rådet kan i samråd med tidsskriftet initiere eller støtte faglige arrangement og tiltak.
 • Alle substansielle retningslinjer og andre dokument som er førende for tidsskriftets drift skal sendes til høring blant redaksjonsrådets medlemmer.

Publication ethics and malpractice policy

Publication ethics and malpractice policy

ELLA’s publication ethics and malpractice policy is based upon the COPE’s international standards for authors (Wager & Kleinert, 2011) and editors (Kleinert & Wager, 2011). Authors who want to publish in the journal must adhere to the COPE’s standards for authors. The main components of these standards are highlighted in the following:

 • The research being reported should have been conducted in an ethical and responsible manner and should comply with all relevant legislation.
 • Researchers should present their results clearly, honestly, and without fabrication, falsification or inappropriate data manipulation.
 • Researchers should strive to describe their methods clearly and unambiguously so that their findings can be confirmed by others.
 • Researchers should adhere to publication requirements that submitted work is original, is not plagiarised, and has not been published elsewhere.
 • Authors should take collective responsibility for submitted and published work.
 • The authorship of research publications should accurately reflect individuals’ contributions to the work and its reporting.
 • Funding sources and relevant conflicts of interest should be disclosed.

Authors have a responsibility to ensure that their publications are honest, clear, accurate, complete and balanced. However, journal editors have responsibilities as well for ensuring the integrity of the research literature and therefore are accountable for what they publish. ELLA editors must work within the COPE’s international standards for editors (Kleinert & Wager, 2011). As a result of these standards, the editors must make fair and unbiased decisions independent from commercial consideration, they must ensure a fair and appropriate peer review process, and they must take prompt action as soon as any suspected or alleged research and publication misconduct comes to their attention. Should any author deviate from the COPE’s international standards and this deviation becomes known by the editors, it will be dealt with accordingly (as depicted in the COPE’s flowcharts, which can be found here).

References
Wager E & Kleinert S (2011). Responsible research publication: international standards for authors. A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore, July 22-24, 2010. Chapter 50 in: Mayer T & Steneck N (eds) Promoting Research Integrity in a Global Environment. Imperial College Press / World Scientific Publishing, Singapore (pp 309-16). (ISBN 978-981-4340-97-7).

Kleinert S & Wager E (2011). Responsible research publication: international standards for editors. A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore, July 22-24, 2010. Chapter 51 in: Mayer T & Steneck N (eds) Promoting Research Integrity in a Global Environment. Imperial College Press / World Scientific Publishing, Singapore (pp 317-28). (ISBN 978-981-4340-97-7).