Innleveringer

Innlogging eller Registrer for innlevering.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
 • Manuskriptet er på et skandinavisk språk eller engelsk. Teksten er språkvasket.
 • Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (eller gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er levert i Microsoft Word eller RTF-filformat.
 • Manuskriptet følger kravene til stil og referanser, slik de er angitt i forfatterinstruksen.
 • Det leveres en separat forside sammen med manuskriptet. Forsiden inneholder alle komponentene som nevnt i forfatterinstruksen.
 • URL-/DOI-adresser er oppgitt for alle siterte kilder som foreligger på nett.
 • Hvis manuskriptet er en artikkel, er særinstruksen for å sikre anonym fagfellevurdering fulgt (se under). Manuskriptet inneholder ingen informasjon som kan identifisere forfatteren. Manuskriptets metadata har vært kontrollert for å sikre at det ikke inneholder forfatternavn.
 • Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel.
 • Forfatteren(e)s formål med innsendingen av manuskriptet til tidsskriftredaksjonen, er å publisere manuskriptet i tidsskriftet. Forfatteren(e) er kjent med tidsskriftets fagvurderingsprosess, Open Access-retningslinjer, erklæring om opphavsrett og erklæring om personvern.

Forfatterinstruks

Forfatterinstruks

Forfattere som ønsker å sende inn et manuskript, må sette seg inn i informasjonen under Om tidsskriftet (under) og Forfatterinstruksen (denne). Manuskripter sendes inn elektronisk gjennom ELLAs elektroniske portal (lenke her).

Tidsskriftet tar kun imot anonymiserte og språkvaskede manuskriptfiler som ikke er til vurdering i andre publikasjonskanaler. Oppskrift på hvordan manuset anonymiseres, finner du under.

Artikler

Omfang: inntil 40 000 tegn uten mellomrom. Sammendrag, referanseliste og vedlegg kommer i tillegg. Sidestørrelse A4, marger 2,5 cm.

Språk: skandinaviske språk (norsk, svensk, dansk) eller engelsk. Ved innlevering får man muligheten til å velge kun mellom engelsk og norsk bokmål. Dette er en begrensning som ligger i publiseringssystemet, og forfattere som skriver på nynorsk, svensk eller dansk, skal velge 'norsk bokmål'. 

Av hensyn til universell utforming, er det viktig at riktig språk er markert i dokumentet. Det vil si at om du bruker et engelsk sitat i en ellers bokmål tekst, må sitatet markeres og språk settes til engelsk.

Referansesystem: APA 7th.

Ved referanser med sidetall inne i teksten, ønsker vi start og sluttside. F.eks (s.141-144), ikke (s.141ff). Når referansen har to forfattere, ønsker vi "&", ikke "og", og alle referanser med tre forfattere eller mer skal siteres med "et al." Om forfatternavnene er skrevet utenfor parantesen, benyttes "et al." med punktum, om forfatternavnene står inne i parantesen, benyttes "et al.," med punktum og komma.

Font og linjeavstand: Hovedtekst: Times New Roman, 12 punkt, halvannen linjeavstand. Fotnoter og innrykte sitat (se nedenfor): Times New Roman, 11 punkt, enkel linjeavstand. I ledetekstene til tabeller, figurer og bilder, samt i fotnoter brukes skrifttypen Arial 10 pkt. Dette vil også være et godt valg inne i tabeller og figurer. 

Overskrifter: Det er viktig å bruke riktig overskriftsnivå for at artikkelen skal bli lest opp i riktig rekkefølge av en skjermleser. ELLA har en word-mal der de ulike disposisjonsnivåene for overskriftene er lagt inn. Ta kontakt med redaksjonssekretær for å få malen tilsendt. Ikke legg inn overskriftene manuelt ved å endre skriftstørrelse, dette kan forstyrre leserekkefølgen om man bruker skjermleser. 

Avsnitt: Marker avsnitt med sideskift, ikke innrykk. Unngå å bruke enter-knappen for å lage avsnitt, da dette blir lest opp av skjermlesere. Bruk knapp for linje og avsnittsavstand. 

Marger: Bruk vanlig oppsett med 2,5 cm på alle kanter, vi bruker venstrejustert marg.

 Sitater, anførselstegn: Doble anførselstegn: doble vinkler «som ser slik ut». Sitat i sitat markeres med enkle anførselstegn: «Kven har sagt ’Terningen er kasta’?». Enkle anførselstegn brukes for å framheve enkelte begrep i teksten (men bør brukes sparsomt).

Sitater på fire linjer eller mer markeres ved innrykk, blokktekst, enkel linjeavstand og 11 punkts font, blokktekst. Disse skrives uten anførselstegn. For å markere sitat i sitatet brukes enkle anførselstegn. Utelatelser i et sitat markeres med […]. […] brukes kun inne i et sitat, ikke på begynnelsen eller slutten av sitatet. Sitater skrives på originalspråket. Oversettelse til norsk/skandinavisk/engelsk i fotnote med merknad om det er forfatterens egen oversettelse, «oversatt av forfatteren», eller om den stammer fra en allerede publisert oversettelse.

 Kursivering: Eneste form for utheving i den løpende teksten skal være kursiv, med unntak av klikkbare URL-adresser som blir automatisk understreket. Understreking brukes ellers ikke. Boktitler, filmtitler, titler på kunstverk i løpende tekst kursiveres.

 Fotnoter: Fotnoter (ikke sluttnoter) ved tilleggsinformasjon og oversettelse av sitat. Bruk Times New Roman, str. 10, linjeavstand 1. Fotnoten skal være etter punktum i løpende tekst.For god universell utforming anbefales det at man unngår fotnoter av hensyn til lesbarhet og skjermlesere. Her kan forfattere utvise skjønn, men tenk over om informasjonen kan presenteres på en annen måte enn i fotnote.   

Illustrasjoner: Høyreklikk på bildet og velg «bryt teksten» og «på linje med teksten» for at at alternativtekst skal leses opp i riktig rekkefølge av skjermlesere. Illustrasjoner med meningsbærende innhold skal ha alternativ tekst, andre illustrasjoner kan markeres som dekorative. Om bildet blir beskrevet i løpende tekst, kan alternativteksten være « bildet beskrives over/under». Alternativtekst skal være så kort og presis som mulig, ikke begynn med «bilde av» men gå rett på bildets innhold, og avslutt med for eksempel «illustrasjon».

Diagrammer: Pass på at du har tilstrekkelig fargekontrast mellom tekst og bakgrunn, og søyler og bakgrunn. Diagrammer skal ha alternativtekst på samme måter som bilder, og teksten skal gi tilsvarende informasjon som diagrammet.

Dokumentegenskaper: Legg inn tittel, forfatter og annen relevant informasjon under dokumentegenskaper, dette er viktig for indeksering og søkbarhet i for eksempel google. På mac gjør du dette ved å trykke på «fil» og «egenskaper», og på windows ved å trykke på «Fil», «info» og «rediger» (helt til høyre).

 Litteraturliste: Litteraturlista føres bakerst i artikkelen. Alle kilder som nevnes i bidraget skal føres opp alfabetisk. Dersom det er flere kilder av samme forfatter, sorteres disse kronologisk. Om en forfatter har publisert flere tekster i samme år, sorteres disse alfabetisk og markeres med bokstaver (for eksempel 2009a, 2009b).

 Bruk avsnitt mellom hver kilde, og hengende avsnittstype sånn at man får innrykk. DOI på egen linje uten punktum til slutt. Bruk https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery for å sjekke om kildene har DOI. 

 Paginering: Midstilt der man ser hvilken side man er på av antall sider totalt. Følg word-mal. 

Nøkkelord: Velg 6-8 nøkkelord som er sentrale for artikkelen din. Disse er viktig for indeksering, så velg noen korte og beskrivende begreper som gjør at din artikkel dukker opp i relevante søk. 

Abstract: Alle artikler skal ha abstract på norsk og engelsk, Disse skal stå før artikkelens innledning. Husk også engelsk overskrift. 

Manuskriptfilen bør være så komplett som mulig. Dette innebærer at bilder, figurer, tabeller, noter og referanselisten helst skal være montert inn i manuskriptfilen slik forfatter ønsker at de skal framstå. Ved bruk av tilleggsverktøy for produksjon av litteraturhenvisninger, referanselister, eller av tabeller og figurer (som for eksempel EndNote eller Excel), skal de elementene som monteres inn gjøres så enkle og stabile som mulig. Tittel, sammendrag og nøkkelord (men ikke forfatteromtale) skal monteres inn i manuskriptfilen, selv om disse også leveres i egen forside (se under).

Forside med tittel, sammendrag, nøkkelord og forfatteromtale

Sammen med det anonymiserte manuskriptet sendes en ikke-anonymisert forside. Forsiden skal inneholde tittel på artikkelen, et sammendrag på maks 250 ord, tre–seks nøkkelord og en forfatteromtale på maks 50 ord. Tittel, sammendrag og nøkkelord skal foreligge i engelsk og skandinavisk versjon. Forfatteromtalen skrives på det språket artikkelen er skrevet på.

Sammendraget bør være strukturert slik at det besvarer spørsmålene under overskriftene nedenfor. NB: Disse overskriftene skal ikke brukes i sammendraget, som skal være en sammenhengende tekst:

 • Innledning Hva har du undersøkt eller utviklet - og hvorfor? (emne, bakgrunn, problemstilling) 
 • Materiale og metode Hva slags materiale/data brukte du i arbeidet, og hvilke metoder brukte du? 
 • Resultat Hva ble hovedresultatet av arbeidet ditt? 
 • Diskusjon og konklusjon Hva betyr resultatet av arbeidet ditt, og hvordan forholder disse resultatene seg til annen relevant forskning? 

Forfatteromtalen skal inneholde navn, stilling (med fagfelt), institusjon og land, samt én–to setninger om forskningsinteresser. Omtalen avsluttes med fullstendig kontaktinfo, dvs. postadresse til institusjonen forfatteren arbeider ved og forfatterens e-post-adresse.

Hvis relevant, kan forsiden også inneholde informasjon om mulige interessekonflikter, eventuelle godkjennelser fra forskningsetiske komiteer, og en kort takk til personer som har vært til hjelp med artikkelen. 

Forsiden lastes opp som tilleggsfil ved online innsending av manuskript.

Sammendrag/artikler basert på masteroppgaver

Sammendrag av masteroppgaver eller artikler basert på masteroppgaver kan være på inntil 6000 ord, inkludert figurer og referanser. Overskrifter, format, sitat, kursiv og referansesystem er den samme som for vitenskapelige artikler.

 Bokanmeldelser

ELLA mottar anmeldelser av undervisningsrelevante bøker og læringsressurser. Anmelderen bes om å gi en klar og systematisk beskrivelse og vurdering  som kan hjelpe leseren med å avgjøre hvor relevant materialet er.

Det forventes at anmeldelsen knyttes opp mot relevant teori og forskning. Det bør også være et bilde av boken eller den aktuelle læringsressursen. Omfanget på bokanmeldelser er under 8 000 tegn uten tomrom, inkludert referanseliste.

Følgende bør tas med i begynnelsen av anmeldelsen:

 • Forfatter(e)
 • Tittel
 • Utgivelsesår
 • Utgiver
 • Utgivelsessted og land
 • Antall sider
 • ISBN
 • Pris

Anmeldelsen bør inneholde en forfatteromtale med navn, stilling (med fagfelt), institusjon, land, e-postadresse og en URL-hvis relevant.

Kronikker

Kronikker skal normalt ikke overskride 1500 ord, inkludert referanser. Overskrifter, format, sitat, kursiv og referansesystem er den samme som for vitenskapelige artikler.

Artikkel

Ved innlevering av manuskript til ELLA, vil du kunne velge mellom ulike tidsskriftseksjoner. Du skal velge seksjonen "Artikkel" hvis du leverer et manuskript med tanke på utgivelse i en ordinær utgave av ELLA. Bidrag til denne seksjonen er fagfellevurdert av minst 2 fagfeller utenom redaksjonen.

Artikkel til temanummer

Ved innlevering av manuskript til ELLA, vil du kunne velge mellom ulike tidsskriftseksjoner. Du skal velge seksjonen "Artikkel til temanummer" hvis du leverer et manuskript med tanke på utgivelse i et temanummer av ELLA. Bidrag til denne seksjonen er fagfellevurdert av minst 2 fagfeller utenom redaksjonen.

Bokomtale

Ved innlevering av manuskript til ELLA, vil du kunne velge mellom ulike tidsskriftseksjoner. Hvis du ønsker å publisere en bokanmeldelse i ELLA, skal du velge seksjonen "Bokomtale". Bidrag til denne seksjonen blir redaksjonelt vurdert. 

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.