Artikkelopprop - fremmedspråk i grunnopplæringen

2023-01-16

Prosjektbeskrivelse:

Temanummer av Temanummer av tidsskriftet ELLA – Education, Literature, Language – Utdanning, litteratur, språk

Fremmedspråk i grunnopplæringen

Elevenes første møte med fremmedspråkfagene finner sted i grunnopplæringen. Her skjer den første rekrutteringen av fremmedspråkelever og -studenter, og dette får også konsekvenser for resten av utdanningsløpet. Det er derfor interessant og viktig å få mer kunnskap om hva som kjennetegner denne delen av fremmedspråkutdanningen.

Målet med dette temanummeret av ELLA er å rette søkelyset mot dagens fremmedspråkopplæring i grunnskolen, overgangen til fremmedspråkopplæring i videregående skole, men også perspektiver for fremtiden. Vi er også interessert i den forskning og videreutvikling som drives i selve utdanningen av fremtidige fremmedspråklærere, både i Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (GLU 5-10), lektorutdanningene, masterutdanninger innen fremmedspråkdidaktikk, PPU og EVU.

Mulige tema inkluderer, men er ikke begrenset til:

- Metodiske tilnærminger og vurderingsformer i fremmedspråkundervisningen på ungdomstrinnet
- Teoretiske og praktiske tilnærminger i fremmedspråkfaget og på tvers av fag
- Pedagogisk og didaktisk praksis i forbindelse med Fagfornyelsen (LK20)
- Metodiske tilnærminger i overgangen fra ungdomstrinnet til videregående opplæring
- Studier av lærerutdanningene
- Fagstoff, læringsressurser og lærebøker
- Forsøk med fremmedspråk i barneskolen
- «Mindre» fremmedspråk (italiensk, kinesisk, arabisk, russisk, portugisisk osv.)
- Rekruttering og frafall
- Samarbeid på tvers av språkfag og andre fag
- Utveksling og opphold i målspråkområdet (studenter i lærerutdanningene, elever i skolen)
- Samarbeid mellom språklærere, praksisveiledere og lærerutdannere
- Fremmedspråkenes plass i lærerutdanningene og i skolen
- Fremmedspråkfagenes samfunnsrelevans og status

Vi ønsker bidrag på skandinaviske språk men bidrag på engelsk vil også bli vurdert.

Temanummeret redigeres av en gjesteredaksjon bestående av Camilla Bjørke (Høgskolen i Østfold), Xavier Llovet Vila (Universitetet i Bergen), Berit Grønn (Høgskolen i Østfold) og Anje Müller Gjesdal (Høgskolen i Østfold).

Tentativ tidsplan:

15. juni: frist for innsending av sammendrag (maks. 500 ord) som sendes redaktørene på e-post (anje.m.gjesdal@hiof.no).

Juli: tilbakemelding på sammendraget fra redaktørene

1. desember, 2023: Frist for innsending av manuskript til fagfellevurdering

Februar, 2024: Tilbakemelding etter fagfellevurdering

Mars, 2024: Frist for innsending av revidert manuskript

Sommer 2024: publisering av temanummeret

For mer informasjon om tiddskriftet ELLA, se hjemmesiden: https://journals.hiof.no/index.php/ELLA/index