Artikkelopprop for temanummer om kjønn og språkfag

2022-11-28

Temanummer av tidsskriftet ELLA – Education, Literature, Language – Utdanning, litteratur, språk

Kjønnsperspektiver på språkfagene Forskning viser at det er kjønnsforskjeller i språkfagene både når det gjelder utdanningsvalg og prestasjoner (Reisel, Skorge & Uvaag, 2019). Fremmedspråksenterets notat «Valg av fremmedspråk: Hvorfor velger gutter og jenter forskjellig?» (Schimpke, 2012) viser store kjønnsforskjeller i valg av fremmedspråk. Flere jenter enn gutter velger fremmedspråk på ungdomsskolen, og blant guttene er det større frafall. Det er også kjønnsforskjeller mellom språkene; flere gutter velger tysk mens flere jenter velger spansk og spesielt fransk.

Det er grunn til å undersøke disse kjønnsforskjellene nærmere fra et likestillingsperspektiv og med tanke på rekruttering til fremmedspråkfagene, både i grunnskolen, videregående skole og høyere utdanning. Disse aspektene er også relevante med tanke på rekruttering av lærere og lærerstudenter og kan også ha konsekvenser for kvaliteten på undervisningen og utvikling av fagene. Spørsmålet om kjønnsperspektiver aktualiseres også av økende oppmerksomhet og kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold, og disse elementene bør også inkluderes i studier av kjønnsrepresentasjon i språkfagene.

Tidligere forskning har blant annet sett på kjønn og LHBTQ-tema i læreplandokumenter (Røthing, 2021) og i lærebøker (Ranchon & Vadot, 2016; Demirel, 2018) mens andre også gir konkrete forslag til undervisningsopplegg og lærebøker som bidrar til økt representasjon men også til å utfordre cisog heteronormativitet (Bruguelles & Cromer, 2009; Demirel, 2018; Maul, 2020; Gomolka, 2021; Knisely & Paiz, 2021).

Målet med denne utgivelsen er derfor å skaffe mer kunnskap om hvordan kjønn og seksuell orientering kommer til uttrykk i fremmedspråkfagene, engelsk- og norskfaget i grunnskolen, videregående skole og høyere utdanning. Vi ønsker å løfte fram perspektiver på inkludering, rekruttering, frafall og kvalitet og er interessert i bidrag fra ulike disipliner og fagtradisjoner, som lærerutdanning, sosiologi, disiplinfag, kjønnsforskning eller historie. Vi ønsker bidrag som undersøker ulike sider ved fagene, enten det gjelder læreplaner, lærerutdanning, læremidler, pensum, kanontekster, undervisning, utdanningshistorie eller andre områder som kan være relevante.

Vi ønsker bidrag på skandinaviske språk eller engelsk.

Redaksjonen for temanummeret består av Liv Eide (Universitetet i Bergen), Anje Müller Gjesdal (Høgskolen i Østfold) og Camilla Skalle (Universitetet i Bergen)

Foreløpig tidsplan
1. april: frist for innsending av sammendrag (maks. 500 ord) som sendes redaktørene på epost (anje.m.gjesdal@hiof.no)

April: tilbakemelding på sammendraget fra redaktørene

1. oktober, 2023: Frist for innsending av manuskript til fagfellevurdering

15. november, 2023: Tilbakemelding etter fagfellevurdering

1. mars, 2024: Frist for innsending av revidert manuskript

Høst 2024: publisering av temanummeret

Referanser
Bruguelles, C., & Cromer, S. (2009). Promoting gender equality through textbooks. A methodological guide. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Demirel, Y. J. (2018). Rette lærebøker? En undersøkelse av skeiv tematikk og LHBTQ-representasjon i norsklærebøkene for videregående skole. Upublisert masteroppgave, Universitetet i Bergen

Gomolka, C. J. (2021). Queer Pedagogy for a Queer (er) Francophone Classroom. In E. Nicole Meyer, E. N. & Hoft-March, E. (red.) Teaching Diversity and Inclusion (pp. 11-21). Routledge.

Knisely, K. A., & Paiz, J. M. (2021). Bringing trans, non-binary, and queer understandings to bear in language education. Critical Multilingualism Studies, 9(1), 23-45.

Maul, V. (2020). Inwiefern können Lehrwerke die interkulturelle Kompetenz der Lernenden fördern? Eine Lehrwerkanalyse zweier norwegischer DaF-Lehrwerke in Bezug auf das interkulturelle Leistungsvermögen derer Texte und Aufgaben. Upublisert masteroppgave, Universitetet i Bergen

Ranchon, G. & M. Vadot (2016). « Le patient s’appelle Anna Dubrovnik. » Proposition méthodologique pour l’étude de la dimension « genre » dans les manuels de français pour allophones. Lidil, 54.

Reisel, L.; Skorge, Ø. S. & S. Uvaag (2019). Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:6

Røthing, Å. (2021). Perspektiver på kjønn i skolen. I J. Heldal (red.): Pedagogikk – en grunnbok. Oslo: Cappelen

Damm. Schimpke, N. S. (2012). Valg av fremmedspråk: Hvorfor velger gutter og jenter forskjellig? Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen – Notat 4/2012